ALGEMENE VOORWAARDEN CUSTOM OFFROAD

 

Wij hebben onze uiterste best gedaan om alle informatie op uitgebreide en correcte wijze te vermelden, mocht er toch onverhoopt iets onduidelijk zijn of een onvolkomenheid ingeslopen zijn dan bij voorbaat onze excuses voor het ongemak. – Mocht iets niet duidelijk zijn of een onvolkomenheid bevatten, laat het ons weten via onze mail: info@customoffroad.eu

ALGEMENE VOORWAARDEN Van: Custom Offroad, De Kloet 4, 5531 MA, Bladel K.v.K Inschrijvingsnummer: 17241104

Artikel 1 Definities 1. In deze algemene voorwaarden worden de hierna volgende termen in de navolgende betekenis gebruikt, tenzij uitdrukkelijk anders is aangegeven: Koper: de wederpartij van Custom Offroad, handelend als privé-persoon of in de uitoefening van beroep of bedrijf; Overeenkomst: de overeenkomst tussen Custom Offroad en koper; Producten: kunnen ook goederen en/of diensten onder verstaan worden.

Artikel 2 Algemeen 1. Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle offertes van en overeenkomsten met Custom Offroad. 2. Een koper welke eenmaal volgens deze algemene voorwaarden met Custom Offroad heeft gecontracteerd wordt geacht eventueel daarna door hem mondeling, schriftelijk, telegrafisch of per telefax op te geven orders of aan te gaan overeenkomsten stilzwijgend met toepasselijkheid van deze algemene voorwaarden akkoord te zijn gegaan. 3. koper geldt niet als (handels)agent of distributeur van Custom Offroad tenzij hij als zodanig bij schriftelijke overeenkomst is aangesteld. 4. Van deze voorwaarden kan slechts worden afgeweken, indien dat uitdrukkelijk schriftelijk is overeengekomen.

Artikel 3 Offertes 1. Offertes zijn vrijblijvend, tenzij anders in de offerte is vermeld. 2. De prijscouranten en prijsvermeldingen van Custom Offroad zijn geen offerte. 3. Bij aanvaarding van een vrijblijvende aanbieding door koper, behoudt Custom Offroad zich het recht voor de aanbieding binnen de termijn van 5 werkdagen na ontvangst van die aanvaarding te herroepen of daarvan af te wijken. Onder opgaaf van redenen zal Custom Offroad dit schriftelijk aan koper bekend maken. 4. Mondelinge toezeggingen verbinden Custom Offroad slechts nadat deze uitdrukkelijk en schriftelijk zijn bevestigd. 5. Inkoop- en andere voorwaarden van een koper worden door Custom Offroad uitdrukkelijk van de hand gewezen, tenzij deze alsnog uitdrukkelijk en schriftelijk door Custom Offroad worden aanvaard.

Artikel 4 Totstandkoming van de overeenkomst 1. Custom Offroad heeft het recht zonder opgave van redenen bestellingen niet te accepteren of uitsluitend te accepteren onder de voorwaarde dat de verzending geschied onder rembours of na vooruitbetaling, in welk geval de koper dienovereenkomstig wordt ingelicht. 2. Bij bestellingen (internet/mondeling/etc) is de koper zelf verantwoordelijk en aansprakelijk voor de juistheid van alle verstrekte gegevens. Bij het verstrekken van foutieve of frauduleuze gegevens heeft Custom Offroad het recht om alle daaruit voortvloeiende kosten op de koper te verhalen.

Artikel 5 Afbeeldingen 1. Alle afbeeldingen, tekeningen, gegevens betreffende gewichten, afmetingen, kleuren, enz. opgenomen in prijscouranten, website en folders, gelden slechts bij benadering en kunnen geen aanleiding tot schadevergoeding en/of ontbinding zijn. 2. Alle door of in opdracht van Custom Offroad gemaakte ontwerpen, afbeeldingen enz. als bedoeld in lid 1 blijven eigendom van Custom Offroad en mogen zonder uitdrukkelijke schriftelijke toestemming niet worden gekopieerd of op andere wijze vermenigvuldigd, noch aan derden worden getoond of op enigerlei wijze worden gebruikt.

Artikel 6 Prijzen 1. De goederen van Custom Offroad worden geleverd tegen de prijzen die gelden op de datum van verzending vanaf het magazijn van Custom Offroad. 2. Voor orders kan een bedrag voor verzend- en administratiekosten in rekening worden gebracht. De kosten voor verzending per expres komen alleen voor rekening van de koper wanneer deze om een zodanige verzendwijze heeft gevraagd.

Artikel 7 Verzending/aflevering 1. Levering geschiedt af fabriek/winkel/magazijn van Custom Offroad. 2. Tenzij anders overeengekomen, bepaalt Custom Offroad de wijze van verzending. In geval Custom Offroad de wijze van verzending heeft gekozen, reizen de goederen voor risico van Custom Offroad. Custom Offroad draagt het risico van de goederen af op het ogenblik waarop de goederen aan het opgegeven adres ter ontvangst worden aangeboden. 3. Custom Offroad behoudt zich het recht voor bestelde goederen in deelzendingen te leveren en te factureren. 4. Indien op verzoek van koper de levering wordt uitgesteld of bespoedigd, dan is koper gehouden tot vergoeding van de hiermee gepaard gaande kosten. 5. Custom Offroad is niet tot nalevering van eenmaal geleverde producten gehouden, indien deze producten door hem of zijn leveranciers uit productie zijn genomen of om enige andere redenen uit zijn verkoopprogramma zijn vervallen. 6. De koper is gehouden bij levering de goederen in ontvangst te nemen. Bij gebreke daarvan worden de goederen voor rekening en risico van de koper opgeslagen. 7. In geval de koper ondanks sommatie daartoe de goederen binnen drie weken nadien niet heeft afgehaald van de door Custom Offroad op te geven opslagplaats, heeft Custom Offroad het recht om de goederen naar haar keuze onderhands of in het openbaar te verkopen en de oorspronkelijke koper voor een eventueel verlies aansprakelijk te houden. De oorspronkelijke koper is te allen tijde gehouden om de kosten van de hiervoor genoemde opslag en de door Custom Offroad gemaakte (extra) verzend- en administratiekosten te vergoeden. 8. De verpakkingsmaterialen gelden als eenmalig en worden niet teruggenomen.

Artikel 8 Leveringstermijnen 1. De leveringstermijn gaat in, wanneer over alle technische details overeenstemming is bereikt en nadat alle voor de uitvoering van de overeenkomst noodzakelijke gegevens en tekeningen in het bezit zijn van Custom Offroad. 2. Opgegeven leveringstermijnen worden geacht bij benadering te zijn opgegeven. 3. De overeengekomen leveringstermijnen hebben niet tot strekking dat Custom Offroad na het verstrijken hiervan van rechtswege in verzuim is, doch hiertoe is steeds een andere schriftelijke ingebrekestelling vereist, waarbij Custom Offroad een termijn van minimaal 14 dagen zal worden gegund om haar verplichtingen na te komen. 4. Overschrijding van een leveringsdatum geeft de koper nimmer het recht tot enigerlei schadevergoeding, op ontbinding van de overeenkomst of enige andere actie jegens Custom Offroad. Dit is slechts anders in geval van opzet of grove schuld van Custom Offroad of haar leidinggevend personeel of indien de leveringstermijn met meer dan drie maanden wordt overschreden. Dan heeft de koper het recht de overeenkomst te ontbinden, echter zonder aanspraak te kunnen maken op enige schadevergoeding. 5. Indien Custom Offroad een termijn voor levering heeft opgegeven, is deze indicatief. Een opgegeven levertijd is dan ook nimmer een fatale termijn.

Artikel 9 Betalingen 1. Betaling dient te geschieden bij aflevering, vooruitbetaling, eenmalige incasso of indien overeengekomen binnen 14 dagen na factuurdatum, op een door Custom Offroad aan te geven wijze in valuta waarin is gefactureerd. Bezwaren tegen de hoogte van de facturen schorten de betalingsverplichting niet op. 2. Indien koper in gebreke blijft in de betaling binnen de termijn van 14 dagen is de koper van rechtswege in verzuim. Koper is dan een rente verschuldigd van 1% over het openstaande bedrag per maand, tenzij de wettelijke rente hoger is in welk geval de wettelijke rente geldt. De rente over het opeisbare bedrag zal worden berekend vanaf het moment dat koper in verzuim is tot het moment van voldoening van het volledige bedrag. 3. In geval van liquidatie, faillissement, beslag of surseance van betaling van de koper zijn de vorderingen van Custom Offroad op de koper onmiddellijk opeisbaar. 4. Custom Offroad heeft de mogelijkheid een kreditbeperkingstoeslag van 2% in rekening te brengen. Deze toeslag is niet verschuldigd bij betaling binnen de op de factuur gestelde betalingstermijn.

Artikel 10 Eigendomsvoorbehoud en pandrecht 1. De eigendom van de geleverde goederen wordt door Custom Offroad uitdrukkelijk voorbehouden totdat volledige betaling, daarbij inbegrepen de vergoeding van alle kosten en rente, ook van eerdere en latere leveringen en verrichte diensten, evenals schadevorderingen wegens tekortschieten in de nakoming, heeft plaatsgevonden. 2. Het staat de koper niet vrij zonder schriftelijke toestemming van Custom Offroad de goederen voordien te vervreemden, te verhuren, in gebruik af te staan of buiten zijn bedrijf te verplaatsen, te verpanden dan wel anderszins te bezwaren. 3. De koper verplicht zich op eerste verzoek van Custom Offroad de goederen aan Custom Offroad ter beschikking te stellen, en verleent reeds nu onherroepelijk machtiging aan Custom Offroad of aan de door Custom Offroad aan te wijzen personen, de plaats waar de goederen zich bevinden, te betreden teneinde de goederen mee te nemen. 4. Custom Offroad verschaft in overeenstemming met het gestelde onder 2 aan de koper de eigendom van de genoemde goederen op het moment dat de koper al zijn verplichtingen heeft voldaan, doch onder voorbehoud van pandrecht van Custom Offroad ten behoeve van andere aanspraken die Custom Offroad op de koper heeft. De koper zal op eerste verzoek van Custom Offroad zijn medewerking verlenen aan handelingen die in dat kader vereist zijn, op straffe van een dwangsom van € 1.000,- voor ieder dag dat de koper hiermee nalatig blijft. 5. Goederen of onderdelen daarvan, die als gevolg van een reparatieopdracht of garantie worden vervangen, worden of blijven daardoor eigendom van Custom Offroad tot volledige voldoening van al wat Custom Offroad van de koper te vorderen heeft, heeft plaatsgevonden.

Artikel 11 Reclame 1. Reclames in het algemeen en klachten over facturen dienen binnen acht dagen na ontvangst van de goederen c.q. facturen, dan wel binnen acht dagen nadat een eventueel gebrek aan de goederen ontdekt is c.q. ontdekt had moeten worden, schriftelijk en met een behoorlijke omschrijving van de klacht aan Custom Offroad kenbaar gemaakt te worden. Na het verstrijken van deze termijn wordt Custom Offroad geacht haar verplichtingen correct te zijn nagekomen, en wordt aangenomen dat de koper de goederen c.q. facturen als juist erkent. 2. Reclames geven aan de koper nimmer het recht zijn betalingen op te schorten. 3. Indien een reclame door Custom Offroad gegrond wordt bevonden, heeft Custom Offroad het recht te hare keuze: o de factuur te herzien en het factuurbedrag dienovereenkomstig te wijzigen; o het geleverde te vervangen door een zaak met dezelfde specificaties of te repareren waarbij de vervangen goederen of onderdelen aan Custom Offroad worden afgegeven; o het geleverde terug te nemen en de overeenkomst te ontbinden, onder restitutie van het door de koper betaalde factuurbedrag zonder tot enige schadevergoeding gehouden te zijn. 4. Reclamering ten aanzien van goederen behorende tot een deelzending heeft geen invloed op voorgaande en volgende deelzendingen die deel uitmaken van dezelfde bestelling. 5. Geringe, in de handel gebruikelijke of technische niet te vermijden afwijkingen en verschillen in kwaliteit, kleur, maat of afwerking, kunnen geen grond voor reclamering opleveren. 6. De koper dient in voorkomend geval Custom Offroad onverwijld gelegenheid te bieden eventuele gebreken te herstellen. 7. Eventuele terugzending van goederen aan of van de koper geschiedt voor rekening en risico van de koper. Custom Offroad aanvaardt teruggezonden goederen slechts indien en voor zover zij met deze terugzending tevoren schriftelijk instemt, en dan slechts wanneer deze goederen aan het door Custom Offroad op te geven adres worden afgeleverd in de originele verpakking en in de staat waarin gebruiker deze goederen aan de koper afleverde. 8. Bij bestellingen van merk/model gebonden goederen dient koper zich er goed van te gewissen dat de correcte goederen besteld worden. Bij twijfel dient er bij Custom Offroad nagevraagd te worden over correctheid. Foutief bestelde goederen worden slechts teruggenomen na schriftelijk overleg. Indien Custom Offroad heeft besloten om foutief bestelde goederen van koper terug te nemen, dan gebeurd dit met een tegoedbon of restitutie via bankrekening, en dan alleen voor de waarde van de goederen zonder verzendkosten 9. Speciaal voor koper bestelde goederen worden niet teruggenomen!

Artikel 12 Retour goederen 1.Goederen kunnen alleen geretourneerd worden na vooraf overleg met Custom Offroad. 2.Retour goederen dienen altijd volledig gefrankeerd te zijn, niet gefrankeerde zendingen worden geweigerd.

Artikel 13 Garantie 1. Custom Offroad staat in voor de kwaliteit van de door haar naar beste weten en kunnen verleende diensten en voor de deugdelijkheid en de goede kwaliteit van de door haar geleverde goederen, met dien verstande dat de garantie niet verder gaat dan in de hierna volgende bepalingen vermeld. 2. Op een uitgevoerde reparatie wordt drie maanden garantie verleend. Custom Offroad biedt geen uitgebreidere garantie op geleverde goederen dan de garantie(-voorwaarden) van de fabrikant van deze goederen, tenzij anders schriftelijk anders is overeengekomen. 3. Indien de koper aan Custom Offroad een opdracht heeft gegeven tot reparatie en de afgegeven zaak niet binnen drie maanden na de afgiftedatum, tegen betaling van het wegens onderzoek of reparatie verschuldigde bedrag, heeft afgehaald, wordt deze geacht afstand te hebben gedaan van de ter reparatie ingeleverde zaak ten behoeve van Custom Offroad. De koper zal al dan Custom Offroad vrijwaren van alle aanspraken van derden met betrekking tot deze zaak. 4. Door de koper binnen de garantietermijn aangetoonde en aan Custom Offroad verwijtbare fouten, gebreken of onvolkomenheden – voor zover vallende onder de in dit artikel bedoelde garantie – worden voor rekening van Custom Offroad zo spoedig mogelijk hersteld, vervangen, hetzij teruggenomen tegen creditering. 5. Op samengevoegde producten en onderdelen, noch op verbruiksgoederen geeft Custom Offroad garantie, tenzij uitdrukkelijk schriftelijk een garantie is toegezegd. 6. Op slijtage onderdelen (remblokken, remschijven etc.) geldt geen garantie, behoudens het niet passen of een fabricagefout welke bij de montage wordt geconstateerd. 7. Voor goederen met een door andere dan Custom Offroad bijgevoegd garantiebewijs geldt, voor zover afwijkend van het in deze voorwaarden gestelde, het in deze voorwaarden gestelde. 8. De koper kan geen beroep doen op de garantie bepalingen indien; o de koper de goederen heeft verwaarloosd o de koper wijzigingen aan de goederen heeft aangebracht c.q. heeft aan laten brengen waaronder ook vallen reparaties die niet door of namens Custom Offroad zijn verricht o bij onoordeelkundig of onzorgvuldig gebruik, verkeerde aansluiting, verkeerde montage, verkeerde netspanning, blikseminslag, beschadigd door inwerken van vocht of door andere van buiten komende oorgoederen of onheilen. o het apparaat niet op de gebruikelijke dan wel in de gebruiksaanwijzing omschreven wijze is onderhouden o het apparaat wordt gebruikt met ongeschikte of verkeerde accessoires o indien de koper de goederen op andere wijze onachtzaam heeft behandeld. o de goederen in/op/aan wedstrijdvoertuigen zijn gemonteerd al dan niet door Custom Offroad. 9. Custom Offroad geeft geen garantie op door koper zelf aangeleverde materialen/goederen/voertuigen. 10. Indien koper niet, niet-behoorlijk, of niet-tijdig voldoet aan enige verplichting voort vloeiend uit de met Custom Offroad gesloten overeenkomst(en), dan is koper niet tot garantie gehouden.

Artikel 14 Handelsmerk 1. De fabrieks- of handelsmerken dan wel de type- of identificatienummers of tekens, die op de door Custom Offroad afgeleverde goederen aangebracht, mogen niet verwijderd, beschadigd of gewijzigd worden.

Artikel 15 Aansprakelijkheidsbeperking 1. Custom Offroad, noch derden die zij betrekt ten behoeve van de totstandkoming of de uitvoering van enige overeenkomst, zijn aansprakelijk voor enige schade, voortvloeiende uit en verbandhoudende met de overeenkomst, welke koper of enige door deze bij de uitvoering van de overeenkomst betrokken derde mocht lijden, direct of indirect, ongeacht wat daarvan de oorzaak is. 2. Onverminderd het vorenstaande is Custom Offroad in ieder geval nimmer aansprakelijk: o wegens niet-, of niet tijdige levering; o voor gegevens in folders, catalogi, reclamemateriaal, website, offertes e.d.; o in geval van niet-toerekenbare tekortkomingen (overmacht), zoals bedoeld in artikel 15; o indien de koper zelf of een derde het geleverde repareert, daaraan veranderingen aanbrengt, dit gebruikt voor andere doeleinden dan waarvoor het geschikt of bestemd is, het geleverde overbelast en anderszins onvakkundig gebruikt; o voor de eigendommen van derden welke zich ter zake van modificatie, reparatie, opslag of om welke redenen dan ook in Custom Offroad’s bedrijfsruimte bevinden; o voor bedrijfs- en/of gevolgschade, door welke oorzaak dan ook ontstaan; o voor schade veroorzaakt door opzet of grove schuld van hulppersonen; 3. Indien Custom Offroad in enig geval, ondanks het bovenstaande, voor enige schade aansprakelijk is, aanvaard Custom Offroad slechts aansprakelijkheid voor zover deze aansprakelijkheid door haar verzekering wordt gedekt, tot het bedrag van de door de verzekering gedane uitkering. 4. Indien de verzekering in enig geval niet tot uitkering overgaat, is Custom Offroad nimmer aansprakelijk voor meer dan het factuurbedrag voor de betreffende overeenkomst. 5. De koper zal Custom Offroad vrijwaren voor alle aanspraken van derden jegens Custom Offroad. 6. Voertuigen die in zich in de bedrijfsruimten/op de terreinen van Custom Offroad bevinden, dienen door de eigenaar zelf van een diefstalverzekering voorzien te zijn. 7. De in deze voorwaarden opgenomen uitsluitingen c.q. beperkingen van de aansprakelijkheid gelden niet voor zover de schade het gevolg is van opzet of grove schuld van Custom Offroad of haar leidinggevende ondergeschikten.

Artikel 16 Waarschuwing 1. Motor- Auto- /Offroadsport zijn extreem gevaarlijke sporten. Onze goederen geven geen garantie tegen verwondingen en/of fatale ongelukken. De koper is zich of dient bewust te zijn van dit gevaar. 2. Goederen bedoeld voor gebruik buiten de openbare weg zijn daar dan niet voor goedgekeurd en/of toegelaten en worden ook niet geacht daar gebruikt te worden. 3. Door Custom Offroad uitgevoerde technische veranderingen aan het voertuig voldoen niet altijd aan de type goedkeuring van het voertuig en/of de wegenverkeerswet en zijn dus ook uitsluitend voor gebruik buiten de openbare weg. Bij schades/boetes/ongevallen is Custom offroad niet aansprakelijk. 4. De koper dient zich er zelf van te gewissen over de juiste toepassing en/of gebruik van de goederen.

Artikel 17 Niet-toerekenbare tekortkomingen 4. Custom Offroad is niet aansprakelijk, indien en voor zover haar verbintenissen niet kunnen worden nagekomen door overmacht. 5. Onder overmacht wordt verstaan elke vreemde oorzaak, alsmede elke omstandigheid, welke in redelijkheid niet voor haar risico behoort te komen. Vertraging bij of wanprestatie door onze toeleveranciers, vervoersmoeilijkheden, werkstakingen, overheidsmaatregelen, vertragingen in de aanvoer, nalatigheden van leveranciers en/of fabrikanten van Custom Offroad alsmede van hulppersonen, ziekte van personeel, gebreken in hulp- of transportmiddelen gelden uitdrukkelijk als overmacht. 6. Custom Offroad heeft in geval van overmacht het recht haar verplichtingen op te schorten. Custom Offroad is tevens gerechtigd de overeenkomst geheel of gedeeltelijk te ontbinden, dan wel te vorderen dat de inhoud van de overeenkomst zodanig wordt gewijzigd dat uitvoering mogelijk blijft. In geen geval is Custom Offroad gehouden enige boete of schadevergoeding te betalen. Custom Offroad behoudt het recht op betaling van het reeds verrichte werk en de gemaakte kosten. 7. Custom Offroad heeft geen bevoegdheid tot opschorten indien nakoming blijvend onmogelijk is of de tijdelijke onmogelijkheid langer dan zes maanden voortduurt. In deze gevallen kan de overeenkomst door de meest gerede partij worden ontbonden, zonder dat de koper echter recht heeft op vergoeding van enige schade.

Artikel 18 Ontbinding 1. Indien de koper zijn verplichtingen tegenover gebruiker niet, niet tijdig of niet behoorlijk nakomt, alsmede indien zijn faillissement is/wordt aangevraagd, hij in staat van faillissement wordt verklaard, hij surséance van betaling aanvraagt, dan wel aan zijn crediteuren of een deel van hen een regeling of een akkoord aanbiedt, voorts bij beslaglegging op zijn activa of een deel daarvan, dan wel hij tot verkoop of liquidatie van zijn bedrijf overgaat, alsmede in geval van overlijden, onder curatelenstelling of indien hij op andere wijze het beheer dan wel de leiding over zijn bedrijf, goederen of een deel daarvan verliest, is de koper van rechtswege in verzuim en is elke vordering, die Custom Offroad te zijnen laste heeft of verkrijgt, dadelijk en ineens opeisbaar zonder dat daartoe enige ingebrekestelling is vereist. 2. In de gevallen onder 2 genoemd, heeft Custom Offroad het recht, zonder enige ingebrekestelling, van haar kant de verdere uitvoering van de overeenkomst op te schorten of deze geheel of gedeeltelijk te ontbinden. 3. Custom Offroad is te allen tijde bevoegd alsdan schadevergoeding van de koper te vorderen, alsmede de geleverde goederen terug te nemen. 4. In geval de koper de overeenkomst wenst te ontbinden, zal hij te allen tijde eerst Custom Offroad schriftelijk in verzuim stellen en deze een redelijke termijn gunnen om alsnog haar verplichtingen na te komen, dan wel tekortkomingen te herstellen, welke tekortkomingen koper nauwkeurig schriftelijk dient te omschrijven. 5. De koper heeft geen recht de overeenkomst geheel of gedeeltelijk te ontbinden of zijn verplichtingen op te schorten, indien hij zelf reeds in verzuim was met de nakoming van zijn verplichtingen. 6. In geval van gedeeltelijke ontbinding kan de koper geen aanspraak maken op ongedaan maken van reeds door Custom Offroad verrichte prestaties, en heeft Custom Offroad onverkort recht op betaling voor de reeds door haar verrichte prestaties.

Artikel 19 Toepasselijk recht/bevoegde rechter 1. Op alle overeenkomsten is het Nederlands recht van toepassing. 2. Van geschillen, voortvloeiende uit een overeenkomst tussen Custom Offroad en koper, welke niet in onderling overleg kunnen worden opgelost, neemt de bevoegde rechter binnen het arrondissement ‘s Hertogenbosch kennis, tenzij Custom Offroad er de voorkeur aan geeft het verschil aan de bevoegde rechter van de woonplaats van de koper te onderwerpen, en met uitzondering van die geschillen die behoren tot de competentie van de kantonrechter. Artikel 20 Gedeeltelijke ongeldigheid 1. Indien een of meerdere bepalingen uit een overeenkomst tussen Custom Offroad en koper onverbindend zou blijken te zijn, dan blijven de overige bepalingen van deze overeenkomst tussen partijen van kracht. 2. Partijen verbinden zich om de niet-verbindende bepalingen te vervangen door zodanige bepalingen, die wel verbindend zijn en zo min mogelijk – gelet op het doel en de strekking van deze overeenkomst – afwijken van de niet-verbindende bepalingen

 

Ondertekening: Custom Offroad/ A. van Meer dd. Jan-2009 Gedeponeerd KvK nr. 17241104